اخبار

بازدید مدیر فناوری دانشگاه جناب آقای دکتر منصوری زاده از دانشکده فنی مهندسی کبودراهنگ  و بررسی تجهیزات مرتبط و اعلام و تایید نیاز دانشکده توسط ایشان 

چهارشنبه، ۸ آذر ۱۴۰۲

اطلاعیه ها